முதலை ஒன்னும் பண்ணாது, பயப்படாதீங்கசென்னை முதலைப் பண்ணையில் எடுத்த புகைப்படங்கள்