சென்னை மலர்கண்காட்சி - 2009

சென்னை மலர் கண்காட்சி,
YMCA மைதானம், ராயப்பேட்டை, சென்னை
25 டிசம்பர் 2009