முத்துப்பேட்டை சதுப்புநில காடுகள் (Muthupet Lagoon)

These photos taken in a Lagoon situated in Muthupet (Tamil nadu, India) .To know more visit
http://en.wikipedia.org/wiki/Lagoon
http://en.wikipedia.org/wiki/Muthupet